El nostre criteri a l’hora de restaurar

En iniciar qualsevol treball de restauració hem de tenir en compte – per tal d’aconseguir la recuperació de la peça – el seu passat històric, el seu estil i la funció que haurà de complir.

Per a això tindrem en compte els següents criteris:

1. Intervenció en la patologia del objecte per tal d’evitar una deterioració mes gran.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
2. Recuperar la qualitat dels materials.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
3. Restablir l’estructura del moble o recompondre l’objecte respectant les seves tècniques i materials.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
4. Reintegrar respectant al máxim els meterials de la peça.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
5. Sempre que sigui possible, respectar els acabats pel que fa els vernissos.