En iniciar qualsevol treball de restauració hem de tenir en compte –per tal d’aconseguir la recuperació de la peça- el seu passat històric, el seu estil i la funció que haurà de complir.

Per a això tindrem en compte els següents criteris:

1. Intervenció en la patologia del objecte per tal d’evitar una deterioració mes gran.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
2. Recuperar la qualitat dels materials.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
3. Restablir l’estructura del moble o recompondre l’objecte respectant les seves tècniques i materials.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
4. Reintegrar respectant al máxim els meterials de la peça.
Taller de Restauracio de Metalls – Daurats – Policromies
5. Sempre que sigui possible, respectar els acabats pel que fa els vernissos.

Criteris de restauració del taller Vint Trenta. Vint Trenta es un taller de restauració que Teresa Gomà i Esmeralda García varen crear fa 18 anys. Es dediquen a la restauració de mobles antics i altres objectes, inclouen també les especialitats de porcellana, metalls, vidre, daurats i policromía i pintura. El seu treball desitja retornar la utilitat i bellesa a les peces antigues. La seva manera de treballar meticulosa i pacient aixi com els coneixements adquirits en la seva llarga trajectoria profesional, fa que la seva feina es distingueixi per la qualitat i el tracte directe i personalitzat amb cada client.