• Reixeta, boga, entapissats en general.
• Folrar l’interior de estoigs, joiers, calaixos, plafons, etc.
• Col·locar pell o feltre a escriptoris, sobres de taula, taules de joc, etc.
• Pintura sobre fusta, metalls, etc.
• Repàs i neteja de vernís a domicili.